Kommende hendelser

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt:
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.


SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA NAFKAM 19.7.2018 – NORDIC HEALING ASSOCIATION


Er deres forbund knyttet til et trossamfunn? Nei, Nordic Healing Association (NHA) er ikke knyttet til noe trossamfunn. NHA er en selvstendig hovedorganisasjon som står på egne ben, er partipolitisk nøytral, og mottar ikke noen form for statlig støtte eller annen form for tilknytning til andre norske organisasjoner. NHA har aldri søkt noen form for støtte.


I forarbeidene til loven heter det: «Alminnelig religiøs virksomhet vil falle utenfor behandlingsbegrepet, også forbønn for syke og lignende. Dette gjelder aktiviteter som har sin hovedforankring i en tro og ritualer knyttet til denne. Noen former for alternativ behandling kan inneholde elementer av livssyn, verdensbilde eller religiøs tro, men likevel fremstå som behandling i lovens forstand. Ved vurderingen av om man står overfor alminnelig religiøs aktivitet eller behandlingsvirksomhet, vil relevante momenter blant annet være hva som er grunnlaget for handlingen, i hvilken sammenheng handlingen finner sted, om det dreier seg om en profesjonell virksomhet, om det ytes vederlag, og i så fall vederlagets størrelse og form.» Synes dere lovteksten er tydelig på skillet mellom religiøs virksomhet og alternativ behandling?

NHA opplever at lovteksten kunne og burde vært enda tydeligere, slik at det hadde vært et klart skille mellom religiøs virksomhet og alternativ behandling. Det bør være egen lovgivning for religiøs virksomhet som ikke kan forbindes med eller forveksles med lov om alternativ behandling. Vi mener det kan både være uheldig og skadelig for den virksomhet som er basert på seriøs utdanning og praksis utøvere av healing bedriver at mulighet for religiøs virksomhet blandes inn.

NHA mener at det burde vært tydeligere regler for når religiøs virksomhet anses som en behandlingsmetode eller profesjonell virksomhet. Vi ser også at det er uheldig at alternativ behandling kan kobles sammen med hvilken som helst form for religiøs virksomhet, og mener det burde skilles på.

Enkelte fagorganisasjoner innenfor spiritualitet og healing har registrert seg som trossamfunn og får derved økonomiske fordeler via statlige midler. NHA mener at det ikke er riktig å forbinde healing med bestemte religioner og/eller trossystemer. Dette burde ordnes opp i. Vi mener også at begrepet alternativ behandling er uheldig for fagområdet, og mener det burde kalles for komplementær/supplerende behandling, fordi det skal ikke erstatte noen annen behandling, eller være et alternativ til annen behandling, men kompletterende, supplerende og helsefremmende. Dette har vi ment allerede i mange år, og forsøkt å informere om, men har aldri blitt hørt. Vi ser at Verdens Helseorganisasjon (WHO) faser ut begrepet Complementary and Alternative Medicine (CAM) og benytter nå Traditional and Complementary Medicine (TCM).


Ville dere forstått skillet mellom alminnelig religiøs helbredelse og alternativ annerledes, dersom dere anerkjente én bestemt gud i stedet for en universell livsenergi?

Dersom det hadde vært en bestemt gud, så hadde det vært mer begrensende enn hvis man jobber ut ifra en universell livsenergi. NHA mener religiøse retninger og trossystemer ofte bringer med seg begrensninger, frykt, makt og etisk ubalanse i behandlingen.